GARANTIJA BENDROSIOS SĄLYGOS

 

SĄVOKOS

  1. Pirkėjas – subjektas, kuriam Pardavėjas parduoda įrangą pagal Sutartį;

  2. Sutartis – Pirkėjo pateiktas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, ir Pardavėjo priimtas (įvykdytas) Įrangos užsakymas arba abiejų šalių pasirašytas įrangos pardavimo sutartis;

  3. Įranga – įrangą, dalys, komponentai ir kitos prekės, kurias Pardavėjas pardavė Pirkėjui pagal Sutartį;

  4. Pardavėjas – UAB „Kasima“, juridinio asmens kodas 302752257, registruotos buveinės adresas Mažeikių g. 17A, Telšiai;

  5. Garantijos sąlygos – Šios Garantijos bendrosios sąlygos, įskaitant, bet kokius jų priedus, su bet kokiais pakeitimais ar papildomomis nuostatomis, konkrečiai nurodytomis Sutartyje arba dėl kurių Pardavėjas ir Pirkėjas konkrečiai susitarė raštu;

  6. Naudojimo instrukcija – Įrangos naudojimosi instrukcija, kuri pateikiama kartu su Įranga.

 1. SUTIKIMAS SU GARANTIJOS SĄLYGOMIS

  1. Sutarties tarp šalių sudarymas arba bet kurios Įrangos įsigijimas yra laikoma Pirkėjo sutikimu su šiomis Garantijos sąlygomis.

  2. Šios Garantijos sąlygos taikomos bet kokiai iš Pardavėjo įgytai Įrangai.

 2. BENDROSIOS SĄLYGOS

  1. Pardavėjo parduodama Įranga nėra skirti naudoti jokiai kitai veiklai, nei nurodyta Instrukcijoje, ir Pirkėjas garantuoja, kad jis nenaudos ir neleis kitiems naudoti Įrangos kitais tikslais. Jei pažeidžiama šį sąlyga, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už bet kokią žalą, sužalojimą, išlaidas ar užteršimą. Pirkėjas atsiradusią žalą atlygina asmeniškai.

  2. Įrangos montavimas, techninė priežiūra ir aptarnavimas turi būti atliekami griežtai pagal Naudojimo instrukciją.

  3. Ši Garantija taikoma tik tai Įrangai, kurią pardavė Pardavėjas. Garantija taikoma išimtinai Pirkėjams, kurie Įrangą įsigijo tiesiogiai iš Pardavėjo.

  4. Ši garantija netaikoma:

   1. Unikaliai ar specialiai pagal Pirkėjo užsakymą pagamintai Įrangai;

   2. natūraliai nusidėvinčioms Įrangos dalims ir komponentams;

   3. parduodamai naudotai Įrangai.

 3. GARANTIJOS

 

 1. Pardavėjas garantuoja, kad Įranga bus pristatyti kokybiška, be defektų ar trūkumų, kurie ribotų Įrangos naudojimą pagal tikslinę paskirtį.

 2. Įrangai taikoma 12 (dvylikos) mėnesių garantija nuo Pardavėjo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros (kuri atitinka Prekės išsiuntimo Pirkėjui datą) datos.

 3. Pardavėjas įsipareigoja savo nuožiūra taisyti Įrangą arba pakeis nekokybišką Įrangą ar jos dalis.

 4. Apie Įrangos trūkumus Pirkėjas privalo praneši Pardavėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie defektą. Pardavėjo atliktas garantinis remontas, nepratęsia ir neatnaujina garantinio laikotarpio.

 5. Kilus klausimui dėl Įrangos kokybės, Pirkėjas turi sudaryti sąlygas Pardavėjui atlikti Įrangos diagnostiką, siekiant nustatyti Įrangos trūkumus ir / ar defektus. Pirkėjas turi pristatyti Įrangą Pardavėjui ir netrukdyti Pardavėjo įgaliotiems asmenims atlikti diagnostiką.

 6. Garantija netaikoma:

  1. bet kokiems Įrangos defektams ir / ar gedimams, atsiradusiems dėl Pirkėjo arba trečiųjų asmenų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, sumontavimo, laikymo, naudojimo, eksploatavimo ir / ar priežiūros nesilaikant Naudojimo instrukcijos;

  2. bet kokiems Įrangos defektams ir / ar gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos priežiūros, netinkamo įrengimo, aplaidumo, stichinių nelaimių, nelaimingų atsitikimų;

  3. bet kokiems Įrangos defektams ir / ar gedimams, atsirandantiems dėl Įrangos naudojimo netinkamomis sąlygomis;

  4. Įrangai, kurios priežiūra ir / ar profilaktika vykdoma nesilaikant Naudojimo instrukcijoje nustatytų sąlygų;

  5. bet kokiems Įrangos defektams ir / ar gedimams, atsiradusiems dėl Naudojimo instrukcijoje pateiktų instrukcijų pažeidimo;

  6. Įrangai, kurią Pirkėjas arba trečiasis asmuo taisė arba modifikavo;

  7. normaliam Įrangos nusidėvėjimui, erozijai ir / ar korozijai;

  8. bet kokiai žalai ar trūkumams, atsiradusiems dėl nenugalimos jėgos;

  9. įrenginiams, kuriuose sumontuoja (prijungiama) Įranga.

 7. Garantija neapima eksploatacinių ar techninės priežiūros priemonių, įskaitant dalis, kurios gali susidėvėti įprastos eksploatacijos metu.

 8. Ši Garantija negalioja, jei Pirkėjas griežtai nesilaiko prevencinės priežiūros grafiko, kaip nurodyta Vartotojo vadove.

 

 1. GARANTIJOS PROCEDŪROS

  1. Pretenzijos Pardavėjui turi būti pateiktos per keturias 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo defekto / gedimo nustatymo.

  2. Pretenzija turi būti pateikta pateikiant šią informaciją:

   1. PMV sąskaitos-faktūros kopija;

   2. aiškiais nuotraukas ir defekto / gedimo aprašymą.

  3. Pardavėjas kiekvieną pretenziją išnagrinėja ir įvertina per keturias 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamos pretenzijos gavimo.

  4. Visi garantiniai darbai turi būti atliekami Pardavėjo arba Pardavėjo įgalioto asmens, o atliekant tokius darbus turi būti naudojamos tik originalios Pardavėjo atsarginės dalys.

  5. Visos atsarginės dalys, reikalingos garantiniams darbams, turi būti perkamos tik iš Pardavėjo.