GARANTII ÜLDTINGIMUSED

CONNECTIONS

  1. Ostja – üksus, kellele Müüja müüb Lepingu alusel Seadmeid;

  2. Leping – Ostja poolt, sealhulgas elektrooniliselt, tehtud ja Müüja poolt vastu võetud (täidetud) seadme tellimus või mõlema poole poolt allkirjastatud seadme müügileping;

  3. “Varustus” – seadmed, osad, komponendid ja muud kaubad, mida müüja müüb Ostjale lepingu alusel;

  4. Müüja – UAB “Kasima”, juriidilise isiku kood 302752257, registrijärgne aadress Mažeikių g. 17A, Telšiai;

  5. Garantiitingimused – käesoleva garantii üldtingimused, sealhulgas selle lisad, mida on muudetud või täiendatud mis tahes muudatuste või täiendavate sätetega, mis on konkreetselt sätestatud lepingus või milles müüja ja ostja on kirjalikult kokku leppinud;

  6. Kasutusjuhend – seadmega kaasas olev seadme kasutusjuhend.

 1. GARANTII TINGIMUSTE HEAKSKIITMINE

  1. Pooltevahelise lepingu sõlmimine või mis tahes seadme ostmine loetakse ostja poolt käesoleva garantii tingimuste aktsepteerimiseks.

  2. Käesoleva garantii tingimused kehtivad kõigi Müüjalt soetatud seadmete suhtes.

 2. ÜLDTINGIMUSED

  1. Müüja poolt müüdud seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks muudeks kui juhendis nimetatud tegevusteks ja ostja garanteerib, et ta ei kasuta ega luba teistel kasutada seadmeid muul eesmärgil. Käesoleva klausli rikkumise korral vabaneb Müüja igasugusest vastutusest mis tahes kahju, vigastuse, kulu või saastumise eest. Ostja vastutab isiklikult kõigi tekitatud kahjude eest.

  2. Seadme paigaldamine, hooldus ja hooldus peab toimuma rangelt vastavalt kasutusjuhendile.

  3. Käesolev garantii kehtib ainult Müüja poolt müüdud seadmetele. Garantii kehtib ainult Ostjate suhtes, kes on ostnud seadmed otse Müüjalt.

  4. See garantii ei kehti:

   1. Ostja tellimusel valmistatud unikaalsed või eritellimusel valmistatud seadmed;

   2. seadmete looduslikult lagunevad osad ja komponendid;

   3. kasutatud seadmed müügiks.

 3. GARANTID

 1. Müüja garanteerib, et seadmed tarnitakse heas kvaliteedis, ilma defektide või puudusteta, mis piiravad seadmete kasutamist ettenähtud otstarbel.

 2. Seadmetele antakse garantii 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates Müüja poolt väljastatud käibemaksuga seotud arve kuupäevast (mis vastab kauba Ostjale saatmise kuupäevale).

 3. Müüja kohustub oma äranägemise järgi parandama seadmeid või asendama defektsed seadmed või nende osad.

 4. Ostja peab teavitama Müüjat seadme puudusest 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates puudusest teadasaamisest. Kaupleja poolt teostatud garantiiremont ei pikenda ega pikenda garantiiaega.

 5. Kui tekib küsimus seadmete kvaliteedi osas, lubab ostja müüjal teostada seadmete diagnostilist kontrolli, et tuvastada seadmete puudused ja/või defektid. Ostja annab seadmed Müüjale üle ega takista Müüja volitatud isikuid diagnostika teostamisel.

 6. Garantii ei kehti:

  1. mis tahes defektid ja/või rikked, mis on põhjustatud Ostja või kolmandate isikute tegevusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadme paigaldamise, ladustamise, kasutamise, käitamise ja/või hooldamise ebaõnnestumine vastavalt kasutusjuhendile;

  2. mis tahes defektide ja/või seadmete rikete eest, mis tulenevad ebaõigest hooldusest, ebaõigest paigaldusest, hooletusest, loodusõnnetustest, õnnetustest;

  3. mis tahes defektid ja/või seadme talitlushäired, mis tulenevad seadme kasutamisest ebasobivates tingimustes;

  4. Seadmed, mida ei hooldata ja/või ei takistata vastavalt kasutusjuhendis sätestatud tingimustele;

  5. seadme mis tahes defektid ja/või talitlushäired, mis tulenevad kasutusjuhendis toodud juhiste rikkumisest;

  6. Seadmed, mida ostja või kolmas isik on parandanud või muutnud;

  7. seadme tavapärane kulumine, erosioon ja/või korrosioon;

  8. mis tahes kahju või puudused, mis on põhjustatud vääramatu jõu tõttu;

  9. seadmete paigaldamisel (ühendamisel).

 7. Garantii ei hõlma töö- või hooldusvahendeid, sealhulgas osi, mis võivad tavapärase kasutamise käigus kuluda.

 8. Käesolev garantii kaotab kehtivuse, kui ostja ei pea rangelt kinni kasutusjuhendis sätestatud ennetava hoolduse ajakavast.

 1. GARANTIIMENETLUSED

  1. Pretensioonid tuleb esitada Müüjale nelja 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates defekti/vea avastamisest.

  2. Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:

   1. PMV arve koopia;

   2. selged fotod ja defekti/vea kirjeldus.

  3. Müüja vaatab iga nõude läbi ja hindab seda nelja 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest.

  4. Kõik garantiitööd peab teostama Müüja või Müüja poolt volitatud isik ning neid tuleb teha ainult Müüja originaalvaruosade abil.

  5. Kõik garantiitöödeks vajalikud varuosad tuleb osta ainult Müüjalt.