GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

SAVIENOJUMI

  1. Pircējs ir uzņēmums, kuram Pārdevējs pārdod Iekārtas saskaņā ar Līgumu;

  2. Līgums ir Pircēja veikts Iekārtu pasūtījums, tostarp elektroniski, ko pieņēmis (izpildījis) Pārdevējs, vai abu pušu parakstīts Iekārtu pārdošanas līgums;

  3. “Iekārtas” ir iekārtas, detaļas, sastāvdaļas un citas preces, ko Pārdevējs pārdod Pircējam saskaņā ar Līgumu;

  4. Pārdevējs – UAB “Kasima”, juridiskās personas kods 302752257, juridiskā adrese Mažeikių g. 17A, Telšiai;

  5. Garantijas noteikumi – šīs Garantijas vispārīgie noteikumi un nosacījumi, ieskaitot visus tās pielikumus, kas grozīti vai papildināti ar jebkādām izmaiņām vai papildu noteikumiem, kuri īpaši izklāstīti Līgumā vai par kuriem īpaši rakstiski vienojušies Pārdevējs un Pircējs;

  6. Lietošanas instrukcija – Iekārtas lietošanas instrukcija, kas pievienota Iekārtai.

 1. GARANTIJAS NOTEIKUMU PIEŅEMŠANA

  1. Līguma noslēgšana starp pusēm vai jebkura Aprīkojuma iegāde tiek uzskatīta par Pircēja piekrišanu šīs Garantijas noteikumiem un nosacījumiem.

  2. Šīs garantijas noteikumi attiecas uz jebkuru no Pārdevēja iegādāto Iekārtu.

 2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  1. Pārdevēja pārdotais Aprīkojums nav paredzēts citām darbībām, kas nav norādītas Instrukcijās, un Pircējs garantē, ka tas neizmantos vai neļaus citiem izmantot Aprīkojumu citiem mērķiem. Šā punkta pārkāpuma gadījumā Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par jebkādiem zaudējumiem, traumām, izdevumiem vai piesārņojumu. Pircējs ir personīgi atbildīgs par visiem nodarītajiem zaudējumiem.

  2. Iekārtas uzstādīšana, apkope un apkalpošana jāveic stingri saskaņā ar lietošanas instrukciju.

  3. Šī garantija attiecas tikai uz Pārdevēja pārdotajām Iekārtām. Garantija attiecas tikai uz tiem Pircējiem, kuri ir iegādājušies Iekārtas tieši no Pārdevēja.

  4. Šī garantija netiek piemērota:

   1. Unikālas vai pēc pasūtījuma izgatavotas Iekārtas pēc Pircēja pasūtījuma;

   2. dabiski bojājas Iekārtu daļas un komponenti;

   3. lietotas iekārtas pārdošanai.

 3. GARANTIJAS

 1. Pārdevējs garantē, ka Iekārtas tiks piegādātas labas kvalitātes, bez defektiem vai trūkumiem, kas varētu ierobežot Iekārtu izmantošanu paredzētajam mērķim.

 2. Iekārtām tiek sniegta garantija 12 (divpadsmit) mēnešus no Pārdevēja izrakstītā PVN rēķina datuma (kas atbilst Preces nosūtīšanas datumam Pircējam).

 3. Pārdevējs apņemas pēc saviem ieskatiem salabot Iekārtu vai nomainīt bojāto Iekārtu vai tās daļas.

 4. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par jebkuru Iekārtas defektu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis zināms. Tirgotāja veiktie garantijas remontdarbi nepagarina vai neatjauno garantijas termiņu.

 5. Ja rodas šaubas par Iekārtu kvalitāti, Pircējs ļauj Pārdevējam veikt Iekārtu diagnostisko pārbaudi, lai noteiktu Iekārtu trūkumus un/vai defektus. Pircējs nodod Iekārtas Pārdevējam un neliedz Pārdevēja pilnvarotajām personām veikt diagnostiku.

 6. Garantija netiek piemērota:

  1. jebkādiem Iekārtas defektiem un/vai bojājumiem, kas radušies Pircēja vai trešo personu darbības dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja Iekārta nav uzstādīta, uzglabāta, lietota, ekspluatēta un/vai uzturēta saskaņā ar lietošanas instrukciju;

  2. jebkādiem Iekārtas defektiem un/vai bojājumiem, kas radušies nepareizas apkopes, nepareizas uzstādīšanas, nolaidības, stihiskas nelaimes, negadījumu vai nelaimes gadījumu dēļ;

  3. jebkādiem Iekārtas defektiem un/vai darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot Iekārtu neatbilstošos apstākļos;

  4. Iekārtas, kas netiek uzturētas un/vai novērstas saskaņā ar lietošanas pamācībā izklāstītajiem nosacījumiem;

  5. jebkādiem Iekārtas defektiem un/vai darbības traucējumiem, kas radušies Lietotāja rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ;

  6. Iekārtas, kuras Pircējs vai trešā persona ir remontējusi vai pārveidojusi;

  7. normāla iekārtas nolietošanās, erozija un/vai korozija;

  8. jebkādus zaudējumus vai trūkumus, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ;

  9. iekārtām, kurās ir uzstādīts (pieslēgts) aprīkojums.

 7. Garantija neattiecas uz ekspluatācijas vai apkopes instrumentiem, tostarp detaļām, kas var nolietoties normālas lietošanas laikā.

 8. Šī garantija zaudē spēku, ja Pircējs stingri neievēro profilaktiskās apkopes grafiku, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.

 1. GARANTIJAS PROCEDŪRAS

  1. Pretenzijas jāiesniedz Pārdevējam četru 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc defekta/trūkuma atklāšanas.

  2. Prasībā ir jānorāda šāda informācija:

   1. PMV rēķina kopija;

   2. skaidrus fotoattēlus un defekta/darbības traucējumu aprakstu.

  3. Pārdevējs izskata un izvērtē katru pretenziju četru 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās pretenzijas saņemšanas.

  4. Visus garantijas darbus veic Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarota persona, un tos veic, izmantojot tikai oriģinālas Pārdevēja rezerves daļas.

  5. Visas rezerves daļas, kas nepieciešamas garantijas darbiem, jāiegādājas tikai no Pārdevēja.